Η Επιστημονική Επιτροπή θα κρίνει κάθε υποβληθείσα εργασία  και θα ενημερώσει το συγγραφέα της. Οι συμμετέχοντες που θέλουν να παρουσιάσουν μια εργασία  στο  Συνέδριο πρέπει να υποβάλουν μια περίληψη της εργασίας τους (100-300 λέξεις)  σε  ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας MS WORD στην ηλεκτρονική διεύθυνση

 

 

 
 

Διεξαγωγή Συνεδρίου