Υποβάλλετε την περίληψη (abstract) και το πλήρες κείμενο σαν MS-Word αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.1. Οδηγίες για περιλήψεις (abstracts)

Οι περιλήψεις θα είναι μεταξύ 100-300 λέξεις, γραμμένες σε Word στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Η σελίδα με τον τίτλο της μελέτης θα πρέπει να περιέχει:
 1. τον τίτλο της μελέτης,
 2. τα στοιχεία του (των) συγγραφέα (-έων),
 3. κάποιες λέξεις κλειδιά (μέγιστο 5) και
 4. την ταξινόμηση του άρθρου σύμφωνα με κωδικούς JEL .
Η  περίληψη θα γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12
 • O τίτλος της περίληψης θα είναι κεντραρισμένος, με κεφαλαία, με γραμματοσειρά: Times New Roman 14, bold.
 • Μετά τον τίτλο θα ακολουθεί το όνομα του (ή των) συγγραφέα (-έων) και η ακριβής διεύθυνση του Ιδρύματος (ή της εργασίας του συγγραφέως) καθώς και
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση του (ή των) συγγραφέα (-έων).

Ανάμεσα στο κείμενο και το όνομα του συγγραφέα θα υπάρχει η ένδειξη: ΠΕΡΙΛΗΨΗ (για το Ελληνικό) ή ABSTRACT (για το Αγγλικό κείμενο).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 11 Μαρτίου 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ:                  28 Φεβρουαρίου 2011

1.2. Οδηγίες για συγγραφή πλήρους μελέτης
Η ολοκληρωμένη εργασία θα γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες

Εκταση εργασίας: Μέχρι 10  σελίδες (Μονό διάστημα).
Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12
Γλώσσα: Αγγλικά ή Ελληνικά [με Αγγλική περίληψη αμέσως μετά την Ελληνική (abstract)].
Margins: 2,5cm margins σε όλες τις πλευρές.
Line spacing: Single-line spacing (Μονό διάστημα)
Αρίθμηση σελίδων: Οι σελίδες θα πρέπει να αριθμώνται διαδοχικά.
Συγγραφείς: Οι συγγραφείς θα πρέπει να γράφονται κάτω από τον τίτλο με το όνομα και το επώνυμό τους, το ίδρυμα και το τμήμα στο οποίο ανήκουν, την ταχυδρομική διεύθυνση και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
Περίληψη: Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες
Εικόνες-διαγράμματα: Ασπρόμαυρα στο τέλος της εργασίας
Λέξεις κλειδιά: Λέξεις κλειδιά (μέγιστος αριθμός 5) θα πρέπει να ακολουθούν την περίληψη.
Κωδικοί JEL: Ακολουθούν τις λέξεις κλειδιά.
Σχήματα και πίνακες: Οι τίτλοι (περιγραφές) και των σχημάτων και των πινάκων να είναι στην πάνω πλευρά και να παρατίθενται μέσα στο κείμενο.
Εξισώσεις: Οι εξισώσεις να είναι αριθμημένες διαδοχικά και να εμφανίζονται στο αριστερό της σελίδας ενώ η αρίθμηση να είναι σε παρένθεση στα δεξιά της σελίδας.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Στο κείμενο το όνομα του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης θα βρίσκονται σε παρένθεση, ανάλογα με το αν:
- Το όνομα του συγγραφέα δεν είναι μέρος του κειμένου τότε   (Συγγραφέας, 2009).
- Το όνομα του συγγραφέα είναι μέρος του κειμένου τότε Συγγραφέας (2009).
- Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από 2 τότε (Πρώτος συγγραφέας et al., 2009).

Βιβλιογραφία στο τέλος ως:

Αναφορά σε επιστημονικό Περιοδικό

Dickey D.A. and Fuller W.A. (1981). Likelihood Ratio Statisticsfor Autoregressive Time Series with a unit Root, Econometrica, 49, 1057-1072.

Αναφορά σε βιβλίο

Hamilton J.D. (1994). Times Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.


Αναφορά σε κεφάλαιο βιβλίου

Brunner K. and Melzer A.H. (1990). Money Supply. In: Friedman BM, Hahn FH (Eds), Handbook of monetary economics, vol.1. North-Holland: Amsterdam; 1990. p. 357-396.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011


Εργασίες πού δεν πληρούν απόλυτα τους κανόνες παρουσίασης ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

 • Εργασίες στα Eλληνικά και στα Αγγλικά μετά από αξιολόγηση θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
 • Εργασίες στα Αγγλικά και μετά από αξιολόγηση θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου τα οποία θα υπάρχουν διαθέσιμα στη διεθνή βάση Research Papers in Economics (RePEc).
 • Έξι από τις εργασίες στα Αγγλικά και μετά από αξιολόγηση δύνανται να συμπεριληφθούν σε τόμο του επιστημονικού περιοδικού SPOUDAI (JEL listed).
 • Δέκα από τις εργασίες στα Αγγλικά και μετά από αξιολόγηση δύνανται να συμπεριληφθούν σε τόμο του επιστημονικού περιοδικού ARCHIVES OF ECONOMIC HISTORY (JEL listed).

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Ο χρόνος παρουσίασης της μελέτης είναι 15 λεπτά και 5 λεπτά για ερωτήσεις. Οι συντονιστές των ομάδων (sessions) θα παρακληθούν να τηρούν το προβλεπόμενο 20 λεπτό.

 
 

Διεξαγωγή Συνεδρίου